sssss

ติดต่อ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บก.กองทัพไทย

 

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่ตั้ง ๑๓ ถนนชาญอุทิศ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทร ๐-๗๓๕๑-๑๒๒๗ โทรสาร ๐-๗๓๕๑-๑๔๕๙ โทรทหาร ๔๑๑๒๙๒๑
E-mail : radio_912@hotmail.com