dd

ggg

ลำดับ

รายการ

จำนวน ( รายการ)

วัน/เดือน/ปี )

ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
1
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10
27 ต.ค.64
22
2
วัสดุสำนักงาน
11
10 พ.ย.64
22
3
วัสดุสำนักงาน
7
10 พ.ย.64
22
4
วัสดุประชาสัมพันธ์
4
10 พ.ย.64
22
5
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3
25 พ.ย.64
22
6
วัสดุสำนักงาน
8
8 ธ.ค.64
22
7
วัสดุสำนักงาน
10
16 ธ.ค.64
22
8
เช่าเวที (1)
1
24 ธ.ค.64
22
9
เช่าเวที (2)
1
24 ธ.ค.64
22
10
วัสดุสำนักงาน
19
11 ม.ค.65
22
11
เหมาตัดเครื่องแบบชุดพัฒนา ตามมาตรฐาน นทพ.
1
3 มี.ค.65
22
12
เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต
1
30 มี.ค.65
22
13
วัสดุสำนักงาน
11
18 เม.ย.65
22
14
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10
17 พ.ค.65
22
15
วัสดุยานพาหนะ
33
6 มิ.ย.65
22
16
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
6
20 มิ.ย.65
22
17
วัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน
7
24 มิ.ย.65
22
18
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3
24 มิ.ย.65
22
19
ซ่อมแซมยานพาหนะ
24
24 มิ.ย.65
22
20
วัสดุสำนักงาน
13
24 มิ.ย.65
22
21
งานซ่อมระบบคลื่น AM
3
28มิ.ย.65
22
22
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10
19 ก.ค.65
22
23
วัสดุสำนักงาน
15
20 ก.ค.65
22
24
วัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ
16
21 ก.ค.65
22
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
1
วัสดุงานบ้านงานครัว
7
30 ต.ค.63
22
2
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11
30 ต.ค.63
22
3
วัสดุสำนักงาน
13
30 ต.ค.63
22
4
วัสดุสำนักงาน ( กระดาษถ่ายเอกสาร)
16
17 พ.ย.63
22
5
วัสดุสำนักงาน ( กระดาษถ่ายเอกสาร)
11
17 พ.ย.63
22
6
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
1
8 ธ.ค.63
22
7
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
3
3 ธ.ค.63
22
8
วัสดุสำนักงาน
7
21 ธ.ค.63
22
9
วัสดุสำนักงาน
14
22 ธ.ค.63
22
10
วัสดุสำนักงาน
16
22 ธ.ค.63
22
11
เช่าเวที (1)
1
25 ธ.ค.63
22
12
เช่าเวที (2)
1
25 ธ.ค.63
22
13
วัสดุสำนักงาน
14
12 ม.ค.64
22
14
จ้างเหมาโรงจอดยานพาหนะ 10 ช่องจอด
1
18 มี.ค.64
22
15
จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดพัฒนาตามมาตรฐาน นทพ.
36
23 มี.ค.64
22
16
วัสดุสำนักงาน
15
31 มี.ค.64
22
17
วัสดุสำนักงาน
13
1 เม.ย. 64
22
18
วัสดุยาและเวชภัณฑ์
15
9 เม.ย.64
22
19
วัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ
12
22 เม.ย.64
22
20
วัสดุสำนักงาน
15
23 เม.ย.64
22
21
วัสดุก่อสร้าง
24
30 เม.ย.64
22
22
วัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ
14
1 มิ.ย.64
22
23
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3
2 มิ.ย.64
22
24
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
5
2 มิ.ย.64
22
25
วัสดุยานพาหนะ
14
6 ก.ค.64
22
26
วัสดุยานพาหนะ
15
6 ก.ค.64
22
27
วัสดุยานพาหนะ
11
7 ก.ค.64
22
28
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน
10
23 ก.ค.64
22
งบประมาณปี พ.ศ.2563
22
จ้างตัดเครื่องแบบ จำนวน 1 รายการ
21
วัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ 9 เม.ย.63
20
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 37 รายการ
19
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 23 รายการ
18
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมพัฒนาที่ตั้งหน่วย จำนวน 3 รายการ
17
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 12 มี.ค.63
16
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 12 มี.ค.63
15
โครงการเช่าเวที 1 รายการ 7 ก.พ. 63
14
โครงการเช่าเวที 1 รายการ 7 ก.พ. 63
13
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14รายการ 5 ก.พ. 63
12
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14รายการ 5 ก.พ. 63
11
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 8 ม.ค. 63
10
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 6 ม.ค. 63
9
วัสดุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค. 62
8
อัดภาพขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รายการ 13 ธ.ค. 62
7
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 37 รายการ 12 ธ.ค. 62
6
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 6 ธ.ค. 62
5
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25 พ.ย. 62
4
จ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 2รายการ 21 พ.ย. 62
3
วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 21 พ.ย. 62
2
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ 21 พ.ย. 62
1
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 21 พ.ย. 62
 
ปี พ.ศ. 2562
36
จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 4 มี.ค.62
35
จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 4 มี.ค.62
34
จัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 11 รายการ 18 ก.พ.62
33
จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20 ก.พ.62
32
จัดซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน 33ชุด 22 ม.ค.62
31
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 24 ม.ค. 62
30
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 24 ม.ค. 62
29
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 24 ม.ค. 62
30
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 1 ก.พ. 62
29
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 7 ม.ค. 62
28
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 20 ธ.ค. 61
27
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 20 ธ.ค. 61
26
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14 ธ.ค. 61
25
จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 2รายการ 14 ธ.ค. 61
24
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 6 ธ.ค. 61
23
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 6 ธ.ค. 61
22
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 6 ธ.ค. 61
21
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 6 ธ.ค. 61
20
จ้างซ่อมเครื่องส่งกระจายเสียงระบบFM ของ วส.912 สนภ.4 นทพ. จำนวน 5 รายการ 18 ก.ค.61
19
จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดพัฒนาตามมาตรฐาน นทพ. จำนวน 1 รายการ
18
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 1 รายการ 11 เม.ย.61
17
จัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 1รายการ ก.พ.61
16
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 22 ก.พ. 61
15
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 22 ก.พ. 61
14
จัดซื้อวัสดุวารสาร จำนวน 11 รายการ 1 ก.พ.61
13
จัดซื้อวัสดุวารสาร จำนวน 2 รายการ 1 ก.พ.61
12
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 17 ม.ค. 61
11
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 56 รายการ 16 ม.ค. 61
10
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ 8 ม.ค.61
9
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 28 ธ.ค. 60
8
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ 26 ธ.ค.60
7
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 25 ธ.ค. 60
6
จ้างอัดภาพถ่าย(๖๐.๑๒.๑๐.๑๑ ) จำนวน ๑ รายการ 12 ธ.ค.60
5
จ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 2 รายการ 28 พ.ย. 60
4
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 22 พ.ย. 60
3
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21 พ.ย. 60
2
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 7 พ.ย. 60
1
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 7 พ.ย. 60