sssss

ภารกิจของหน่วย

  • ดำเนินการส่งกระจายเสียง เพื่อผลทางจิตวิทยา โดยมุ่งหนักไปในทางยุทธวิธีต้านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายตรงข้าม
  • ส่งเสริมเผยแพร่วิทยากรต่างๆเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร
  • เสนอบทความ สารคดี ข่าวสาร และให้ความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนเป็นสื่อสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจในเจตนาดีที่รัฐบาลมีต่อประชาชน
  • เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย และรัฐบาล

         

 

ภารกิจประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ทำการออกอากาศ
ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลาในระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ ๗๕๖ กิโลเฮิร์ซ กำลังส่ง ๒๕ กิโลวัตต์และระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ ๙๙.๑๐ เมกกะเฮิร์ซกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน

๒. การสื่อข่าว จัดผู้สื่อข่าว ทำข่าวในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลาเพื่อนำข้อมูลข่าวสารเสนอแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๓. การถ่ายทอดเสียงพิเศษ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุน หน่วยงาน และราชการต่างๆ

๔. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานส่วน

๕. ผลิตสื่อ ทำการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๖. ผลิตข่าวสั้น สนับสนุนประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค.๔ สน.เป็นประจำทุกวันวันละ ๔ ช่วงเวลา(๐๙๓๐ , ๑๑๓๐ , ๑๗๓๐ , ๒๑๓๐)

๗. การถ่ายทอดเสียง เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดข่าวสั้นให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๘. สนับสนุนพิธีกรให้แก่หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ

๙. สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ

๑๐. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ

หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อพัฒนาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๑. รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียง ทำการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

๑๒. ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดนราธิวาส

ได้แก่ การเสวนาพบปะประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลการรับฟังของสถานี , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , นิทรรศการป้องกันยาเสพติด , การแสดงดนตรี , กิจกรรมนันทนาการ

 

๑๓. การแสดงวงดนตรี

ภารกิจงานตามยุทธศาสตร์
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายวิทยุกระจายเสียง
๑. การอบรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆและให้การต้อนรับคณะต่างๆที่เข้าเยี่ยมชมกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
๒. การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ             กกต.จังหวัดนราธิวาส
๓. กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๒ การอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
๓.๓ การอบรมเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

ffffffff 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๑. การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  จัดชุดออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
๒. จัดตั้งวงดนตรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่ ๑๓ อำเภอของ จังหวัดนราธิวาส นอกจากนั้นได้สนับสนุนวงดนตรีร่วมกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

dddfffffff

ภารกิจสนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๑. สนับสนุนพิธีกร ภารกิจการประชาสัมพันธ์ในวาระต่างๆ
๒. ถ่ายทอดเสียงการแสดงคุตบะห์ (ปาฐกถาธรรมศาสนาอิสลาม) เพื่อเป็นการเผยแพร่คำสอนศาสนาอิสลามจากมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสทุกวันศุกร์ ห้วงเวลา ๑๒๐๐-๑๒๓๐ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑
๓. สนับสนุนเวลาในการออกอากาศ ให้แก่ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และชุดปฏิบัติการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

kkkkkklll

๔. จัดตั้ง/สนับสนุนชุดวิทยุเคลื่อนที่ เพื่อเป็นเครือข่ายงานด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ดังนี้

 • หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๘ บ้านมะนังกาแย ต./อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
 • หน่วยเฉพาะกิจกรมหทารพราน ๑๑ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
 • หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ๔๙ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส