sssss

ประวัติความเป็นมา

วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส และมีส่วนแยกตั้งอยู่ที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มีพื้นที่ตั้งสำนักงาน ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๓.๔ ตารางวา พื้นที่ส่วนแยกซึ่งเป็นที่ตั้งเครื่องส่งและสำอากาศ พื้นที่ ๑๕๕ ไร่ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส) รวมพื้นที่ ๑๘๗ ไร่ ๓ งาน ๓.๔ ตารางวา รับผิดชอบพื้นที่กระจายเสียงครอบคลุม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ จ.สงขลาบางส่วน

 

 

กำเนิด วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ

จากผลการประชุม กอ.ปค.เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๒ โดยมี พล.อ.ประภาส จารุเสถียนรองนายกรัฐมนตรีในตำแหน่ง(ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและ ปราบปรามคอมมิวนิสต์)เป็นประธานที่ประชุม อนุมัติให้ กรป.กลางสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นเพื่อดำเนินการทางจิตวิทยาต่อประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วย กอ.ปค.เขตจังหวัดต่างๆในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส และพื้นที่ชายแดนไทย อ.สุไหงโกลก ซึ่งติดต่อกับประเทศมาเลเชีย ภายหลัง กำเนิด วส.๙๐๙ จ.สกลนคร

ตามลำดับดังต่อไปนี้

 

- เมื่อ ๔ มี.ค.๒๕๑๓ พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ อดีตประธานคณธเสนาธิการ กรป.กลาง ได้ขอรับอนุมัติตั้งชื่อนามสถานีที่เป็นมงคลว่า สถานี ๙๑๒ นามย่อว่า วส.๙๑๒ ความหมายของเลขหลักแรกที่เป็น ๙ ถือเป็นมงคลนามที่สถานีได้ก่อตั้งในรัชการที่ ๙ ส่วนเลขสองหลักท้ายหมายถึง ปีพุทธศักราชที่ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสถานีนั้นๆขึ้น

- เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๑๓ สถานีกำหนดพิธีเปิดส่งกระจายเสียงเป็นทางการโดยมี พล.ท.เกรียงศักดิ์ ขมะนันทน์รองเสนาธิการ กรป.กลาง เป็นประธานจัดงานกดปุ่มสัญญาณครั้งแรก เวลา ๑๑.๕๕ น.

- เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๐ ครม.ได้อนุมัติให้เปลี่ยนจาก กรป.กลาง เป็น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.)เพื่อให้สอดคล้อกับสถานการปัจจุบันโดยได้เปลี่ยนการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นชนบทในลักษณะผสมผสานแผนงานหลักต่างๆเข้าสู่หมู่บ้านเป้าหมาย พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

รายนามผู้บังคับบัญชา วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.

๑. พ.อ.ปราโมทย์ ชื่นปรีดี ก.ย.๒๕๑๓ -  ธ.ค.๒๕๑๔
๒. พ.ต.ประสม    ศรีเล็กดี ธ.ค.๒๕๑๔ - ก.ย. ๒๕๑๕
๓. พ.อ.อุทัย กรัพณานนท์ ก.ค.๒๕๑๕ - เม.ย.๒๕๑๗
๔. พ.ท.สนธิ โปรเมฆานนท์ เม.ย.๒๕๑๗ - เม.ย.๒๕๑๙
๕. น.ท.วินิต จุลละบุษปะ ร.น. เม.ย. ๒๕๑๙ - พ.ค.๒๕๒๐
๖. พ.อ.สนธิโปรเมฆานนท์ พ.ค.๒๕๒๐- พ.ค.๒๕๒๐
๗. น.อ.วินิต จุลละบุษปะ ร.น. พ.ค.๒๕๒๐ - พ.ค.๒๕๒๓
๘. พ.อ.ทำนอง   โดยอาษา พ.ค.๒๕๒๓ -  มี.ค.๒๕๒๘ 
๙. พ.อ.ณรงค์ อรุณไชย   มี.ค.๒๕๒๘  -  ต.ค.๒๕๓๑
๑๐. พ.อ.ดิลก     วนมงคลี ต.ค.๒๕๓๑ -  พ.ค.๒๕๓๔
๑๑. พ.อ.ปัญญา  สุขะตุงคะ พ.ค.๒๕๓๔  -  ธ.ค.๒๕๓๘
๑๒. น.อ.โสภณ   ศรีสุรัตน์ ร.น. ธ.ค.๒๕๓๘  -  เม.ย.๒๕๔๒
๑๓. พ.อ.คเณศร ชัยศิริ เม.ย.๒๕๔๒ -  ต.ค.๒๕๔๓
๑๔. พ.อ.อนันต์ โชคปาละกุล ต.ค.๒๕๔๓ -  พ.ย.๒๕๔๗
๑๕. พ.อ.ภณธร จันทรังษี พ.ย.๒๕๔๗ -  พ.ค.๒๕๔๙
๑๖. พ.อ.จรูญ ปิยะศาสตร์ พ.ค.๒๕๔๙ -  ต.ค.๒๕๕๔
๑๗. พ.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม
ต.ค.๒๕๕๔ -  เม.ย.๒๕๕๖
๑๘. พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ เม.ย.๒๕๕๖ -  ธ.ค.๒๕๕๗
๑๙. พ.อ.วริทธิ์ เสือยาง ต.ค.๒๕๕๗ - เม.ย. ๒๕๕๙
๒๐. พ.อ.วีรวัฒน์ รัตนพันธ์ เม.ย. ๒๕๕๙- ก.ย. ๒๕๕๙
๒๑. น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ ต.ค.๒๕๕๙ - ก.ย. ๒๕๖๒
๒๒. พ.อ. ฮาซัน หะยีอารง ต.ค.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน