sssss


สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ประกอบด้วย ๓ แผนก

คือ แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง , แผนกรายการและข่าว , แผนกเทคนิค

 

 
 
 
 
 
 
 
ssss