เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชเนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง '' ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห