เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์หน.วส.๙๑๒สนภ.๔
นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ วส.๙๑๒ ถ่ายทอดเสียงและสนับสนุนพิธีกรประชาสัม
พันธ์ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสเป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห