เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๑๓๐ บก.ทท. (นทพ.)โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. นำเหล่าข้าราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ด้วยการปฎิญาณ
ตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และยืนสงบนิ่งอธิษฐานจิต แผ่เมตตา ตั้งใจทำความดี ณ บก.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. จากนั้นร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณ วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห