เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ กะทะใหญ่ที่สุดในโลก ในกิจกรรม"รวมพลังแห่ง
ความภักดี" และร่วมแสดงถวายความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายศุภณัฐ์ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน ณ รร.ศรีชีวันวิทยา ต.ท่าธง อ.รามัน
จ.ยะลา
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห