เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมแถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังผู้หญิง ภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้หญิง
กับคณะกรรมการอิสลามในการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีสากล ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห