เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนม
พรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห