เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดอบรม
นักจัดรายการวิทยุและการเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้า
หมายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ณ ห้องสโมสรนายทหารสัญญา
บัตร กองพลทหารราบที่ ๑๕ จังหวัดปัตตานี โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห