เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ สน. จัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงทัศนนียภาพสนามด้านหน้าและหลังมัสยิดทำความสะอาดสถาน
ที่สำหรับอาบน้ำละหมาดหญิง - ชาย ห้องสุขาหญิง-ชาย เป็นต้นณ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส
(มัสยิดชายทะเล) ต.บางนาค อ.เมือง จว.นธ. โดยมี พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา เสธ.สนภ.๔ สน.
พร้อม หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๓ นย.ทร. กำลังพล วส.๙๑๒ และสนภ.๔ สน.
นร.รร.นธ. และประชาชนในพื้นที่รอบมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส กว่า ๑๐๐ คน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห