เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ สน. และ สนภ.๔
สน.จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ณ ลานหน้า บก.วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห