เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีตักบาตร
และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้า บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ เป็นประธานในพิธี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห