เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ ร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบท โครงการอุปสมบทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาอบรมสงฆ์ โดยมี พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห