เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท. หญิง สมิตตรา อามิน รอง
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ไตรมาสที่ ๑ ) ณ ศูนย์เรียน
รู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านตอหลัง ต.ตันหนงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห