เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๔๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล จำนวน ๒ นายซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องประชุม วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห