เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดโครง
การประสานใจในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ต.บางนาค อ. เมือง
จว. น.ธ. โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นประธานในโครงการ ฯพร้อมนำ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ คน ในกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกฝังเยาวชนให้มีความรัก
ในสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยในภารกิจด้าน
ต่างๆ ละลายพฤติกรรม และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เยาวชนมีความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห