เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
สนับสนุน นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.ในพิธีส่งมอบวัสดุและคุรุภัณฑ์โครงการเกษตรผสมผสานและโครงการ
พัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บ้านดินเสมอ หมู่ ๕ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
โดยมี พ.อ.วริทธิ์ เสือยาง ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห