เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนายาม
เช้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ของทุกหน่วย ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนราธิวาสโดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห