เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒สนภ.๔ นทพ.
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ บริเวณวัดบางนรา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห