เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๕๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสโดยได้เดินทางมา
ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาสเพื่อรับฟังข้อราชการและประชุมกับ หน.ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาสจากนั้น ได้เดินทางไป ที่ว่าการอำเภอระแงะ และได้พูดคุยกับประชาชน โดยมี ผอ.สนภ.๔
นทพ.,รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ. ,ผบ.นพค.๔๑ ,๔๒ ,๔๔ และ หน.วส.๙๑๒ สนพ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห