เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้เดินทาง
ไปเยี่ยม เยือนกำลังพลที่ทางบ้านประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ทำให้บ้านเรือนเสียหาย
ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดลงมากแล้ว โดยได้มอบน้ำดืมและข้าวสารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล
ของหน่วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห