เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘๑๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรมออก
กำลังกายตามนโยบาย ผบ.ทสส. ทุกวันจันทร์และวันพุธ ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห