เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ.และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะให้กำลัง
ใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยแจก
ถุงยังชีพจำนวน ๘๐๐ ชุด แจกน้ำดื่มจำนวน ๕,๐๐๐ ขวด แจกน้ำบริโภค ๒๐๐ แกนลอน แจกข้าวกล่อง
จำนวน ๑๐๐๐ กล่อง มอบหญ้าแห้งให้กับกลุ่มเลี้ยงโค จำนวน ๕๐ มัด ซึ่งมีประชาชนได้รับผมกระทบ
จากอุทกภัยในพื้นที่ ต.พนางตุง จำนวน ๘๒๒ ครัวเรือน และ ต.ชัยบุรี จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ณ
สำนักสงฆ์ท่าประดู่ทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้ให้การสนับสนุนพิธีกร
ดำเนินรายการและการถ่ายทอดเสียงภายในงาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห