เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม และมีกิจกรรมมากมาย พร้อมทั้งได้มีการประกวด
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
หหห
หหห
หหห