เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ
สนภ.๔ สน.และ ฉก.นราธิวาส ๓๓ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บ
กวาดขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
หาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห