เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กรมทหารราบที่ ๓
กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รอง ผบ.นย.
เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้มีกำลังพลร่วมในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห