เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อน
ที่สนับสนุน นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.ในพิธีส่งมอบแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ให้
ประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ๓ แผนงาน ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างเส้นทาง ๒.งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
และงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ณ มัสยิดคลองตาหงา ม.๕ ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาโดยมี
พ.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห