เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
สงฆ์ ๑๐ รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ่
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห