เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.
๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ติดตาม พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและ
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะเข้าประชุมติดตามความคืบหน้าพร้อมเร่งรัดโครงการเมือง
ต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ วส. ๙๑๒ ฯ
ได้จัดผู้สื่อข่าวให้การสัมภาษณ์อีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห