เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับส่วนราชการ
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาสเพื่อเป็น
การ บำรุงรักษาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เป็นสถานที่เหมาะแก่การประกอบ
ศาสนกิจทางพุทธศาสนารวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห