เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดโครงการอบรม
เยาวชนอาสา ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุม วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห