เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส./ผอ.ศบภ.ทท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศบภ.ทท.สน.
และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชน ณ นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. อ.เมือง
จ.สุราษฏร์ธานี รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ในการสร้างเส้นทาง
ซ่อมแซมกุฎิและวิหารของ วัดพุทธบูชา ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี พร้อมมอบสิ่งของบรร
เทาทุกข์ ดูการซ่อมเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ มอบโต้ะเก้าอี้ให้และทาสีให้ โรงเรียนบ้านซอยสอง
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี และดูการซ่อมแซม บ้านราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ต.ท่าสะท้อน
อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห