เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้า
ที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ ผู้แทน หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
และพิธีลงนาม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระ
บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนม
พรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห