เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.(หญิง) สมิตรา อามิน รอง
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ
โรงยิมส์เทศบาลเมืองนราธิวาส (สวน ร.๕) โดยมี นาย ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.จว.น.ธ.
เป็นประธานในพิธี ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ จัดพิธีกรในพิธีงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห