เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ได้จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สนับสนุน สนภ.๔ สน.ในการศึกษาดูงานโครงการเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดน ของ นพค. ๔๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคบ้านปิยามุมัง
ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมี พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รอง ผอ.สนภ.๔ สน. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห