เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการ ณจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห