เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดการฝึกทบทวน
บุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน มี.ค.๖๐ ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าวันทยาหัตถ์ และท่าหันอยู่กับที่ ณ
วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จว.น.ธ. หลังจากนั้นได้รับฟังการอบรมแบบทำเนียมทหารจากนาย
ทหารกำลังพล
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห