เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.จัดผู้สื่อข่าวร่วมติดตามภารกิจของกรมชลประทาน ในการลงพื้นที่นราธิวาสเพื่อชี้แจง
แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำระหว่างประเทศ การปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อม
บรรเทาปัญหาน้ำท่วม รวมถึงรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห