เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามินรอง หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน " เที่ยวเจ๊ะเห เลตากใบ ไปเกาะยาว เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอตากใบและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ณ ลานหน้าที่ว่าการ
อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.จว.น.ธ. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ วส.
๙๑๒ ได้จัดผู้สื่อข่าวและสัมภาษณ์ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ สำหรับพิธีเปิดงานกิจกรรม
ดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห