เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดการฝึกทบ
ทวนบุคคลท่ามือเปล่าและอบรมแบบธรรมเนียมทหารให้แก่กำลังพลของหน่วยได้รับทราบถึงบทลง
โทษเมื่อกระทำความผิด ประจำเดือน มี.ค.๖๐ ณ วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห