เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๔๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรม
BIG CEANING DAY บริเวณหน่วย ณ วส.๙๑๒ ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห