เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล วส.๙๑๒ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพบปะส่วนราชการ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย
ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห