เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดชุด
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สนับสนุน สนภ.๔ สน. เพื่อดำเนินประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามแผน
งานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในพื้นที่ จชต. ห้วง ๒๗-๒๙ มี.ค.๖๐ โดยออกปฏิบัติงาน
ทำข่าวคณะติดตาม/ประสานงานการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา จชต. และเตรียมแผนงาน/
โครงการ ประจำปี งป.๖๑ ของ ยก.ทหาร ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๐ ณ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กลุ่มโคกโพธิ์ ๑ ม. ๑ ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กลุ่มบ้านท่าม่วง๑ ม.๓
บ. นิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา กลุ่มบ้านกระอาน ม.๔ บ้านกระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา
จ.สงขลา และกลุ่มบ้านตลิ่งชัน ม.๓ บ้านป่างาม ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ.จ.สงขลา โดยมี พ.อ. อัครพล
นุ่มนาม ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร เป็นคณะติดตาม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
ดดด
หหห
 
             
ดดด
ดดด
ดดด