เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณ
ประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนราธิวาส
ต.โคกเคียนอ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.จ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห