เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ร.ต.อมร จันทร์ศรี รน. นชง.นทพ.ผ
ู้แทนหน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห