เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สนภ.๔ นทพ. ครบรอบปีที่ ๒๖ ณ สำนักงาน
พัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พ.อ.ปรีชา สาลีผล
รองผอ.สนภ. ๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห