เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรม
เดินขบวนสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ จนถึงวัดประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายก
เทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานในการปล่อยขบวน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห